Dröjsmålsränta i Sverige - enligt Räntelagen 6 §

Kalkylatorn beräknar lagstadgade eller egna definierade dröjsmålsräntor i Sverige enligt den svenska räntelagen (1975:635). Ny dröjsmålsränta som motsvarar den vid varje tid gällande referensräntan med tillägg av 8,00 %-enheter fastställs för varje 1. januari och 1. juli genom särskilt beslut av Riksbanken. Från och med 1.7.2014 uppgår dröjsmålsräntan till 9,00 % per år.

Ränteberäkningen är baserad på kalenderårets alla 365 dagar, respektive 366 dagar för skottår. Det beräknas inte ränta på ränta. Båda dessa förutsättningar kan ändras under "Avancerade val".

För alla förfallodagar (startdatum) som infaller på en lördag, söndag, helgdag eller dag som enligt skuldebrevslagen (1936:81) 5 § 2 stk. jämställs med helgdagar i Sverige, föreslår kalkylatorn automatiskt en senarelagd förfallodag till första arbetsdagen därefter. Användaren kan sedan själv avgöra om kalkylatorn skall göra en sådan anpassning.

Man kan också lägga till delbetalning och tilläggsbelopp. Under ”Avancerade val” finns ett antal olika alternativ för ränteberäkning, inklusive möjlighet att ange fördelningen av en delbetalning mellan upplupna räntor och kapitalbelopp.

Alla historiska dröjsmålsräntor bakåt i tiden till 4.1.1994 är inbyggda i kalkylatorn på www.interestia.se.