Räntor enligt Allmänna Svenska Kaskoförsäkringsvillkor 2000 (ASK)

Kalkylatorn beräknar räntor enligt Svenska Kaskoförsäkringsvillkor 2000 41 § mom. 2. Samma räntesats används också enligt kaskoförsäkringsvillkoret 14 § mom 2 på försenad betalning av försäkringspremien till försäkringsgivaren. Ny kaskoförsäkringsvillkorsränta som motsvarar den medelräntan för föregående kalenderårs tillämpade STIBOR-ränta med tillägg av 1,50 %-enheter beräknas från 1. januari varje kalenderår. För kalenderåret 2014 uppgår kaskoförsäkringsvillkorsräntan till 2,5404 % per år.

Ränteberäkningen är baserad på kalenderårets alla 365 dagar, respektive 366 dagar för skottår. Det beräknas inte ränta på ränta. Båda dessa förutsättningar kan ändras under "Avancerade val”.

För alla förfallodagar (startdatum) som infaller på en lördag, söndag, helgdag eller dag som enligt skuldebrevslagen (1936:81) 5 § 2 stk. jämställs med helgdagar i Sverige, föreslår kalkylatorn automatiskt en senarelagd förfallodag till första arbetsdagen därefter. Användaren kan sedan själv avgöra om kalkylatorn skall göra en sådan anpassning.

Man kan också lägga till delbetalning och tilläggsbelopp. Under ”Avancerade val” finns ett antal olika alternativ för ränteberäkning, inklusive möjlighet att ange fördelningen av en delbetalning mellan upplupna räntor och kapitalbelopp.

Alla historiska kaskoförsäkringsvillkorsräntor bakåt i tiden till 1.1.2000 är inbyggda i kalkylatorn på www.interestia.se.